Kiwisun Bioszolárium - ragyogj aranybarnán!

MIÉRT A KIWISUN?MIÉRT A KIWISUN?

MIÉRT A KIWISUN?

A Kiwisun küldetése, hogy a gyönyörű karibi bőrszín mellé, vidámságot, jó közérzetet, önbizalmat és optimizmust közvetítsen vendégeinek.
bővebben

KIWISUN SZALONOK

KIWISUN SZALONOK

Itt megtalálod az összes Kiwisun szalont. Válaszd a hozzád legközelebbit és legyél ragyogóan aranybarna!
Bővebben

KIWISUN SZALONOK
NEMRÉG NYÍLT SZALONOKNEMRÉG NYÍLT SZALONOK

NEMRÉG NYÍLT SZALONOK

Nézd meg! Lehet, hogy éppen a Te közeledben is nyitott egy Kiwisun Bioszolárium szalon.
BŐVEBBEN

GÉPEINK

GÉPEINK

Arra törekszünk, hogy mindig csodálatos legyen a hangulat a karibi barnulást biztosító KiwiSun szolárium szalonjaiban. Itt mindenki biztonságosan és kellemes körülmények között barnulhat.
bővebben

GÉPEINK
KIWISUN KOZMETIKUMOKKIWISUN KOZMETIKUMOK

KIWISUN KOZMETIKUMOK

Használd Te is a Kiwisun saját fejlesztésű szoláriumkrémeit és kozmetikumait.
bővebben

AJÁNDÉKKÁRTYÁK

AJÁNDÉKKÁRTYÁK

Kiwisun ajándékkártyák minden alkalomra! A KiwiSun szoláriumok egyedi design ajándékkártyái eredeti ötletet jelentenek, mert ezek az elegáns plasztik kártyák egyben teljes értékű szolárium bérletek is.
BŐVEBBEN

AJÁNDÉKKÁRTYÁK
YOUTUBEYOUTUBE

YOUTUBE

Iratkozz fel Youtube csatornánkra exckluzív tartalmakért
MEGTEKINTÉS - FELIRATKOZÁS

INKNESS® TATTOO CARE termékcsalád

INKNESS® TATTOO CARE termékcsalád

Az Inkness® 2019. januárjában született meg, mint Magyarország első tetoválás ápoló termékcsaládja.
BŐVEBBEN

INKNESS® TATTOO CARE termékcsalád
Tarts a KiwiSun bioszoláriummal 2022-ben is!

Tarts a KiwiSun bioszoláriummal 2022-ben is!

Bővebben
Te már tudod, ki a KiwiSun legújabb sztár arca?

Te már tudod, ki a KiwiSun legújabb sztár arca?

Bővebben
KiwiSun Karácsonyi akció! Te már tudod mi az?

KiwiSun Karácsonyi akció! Te már tudod mi az?

Bővebben
Hogyan tűnj ki a tömegből? A KiwiSun segít!

Hogyan tűnj ki a tömegből? A KiwiSun segít!

Bővebben
KOCSIS KORINNAKOCSIS KORINNA

KOCSIS KORINNA

mesél arról, hogy hogyan ismerkedet meg évekkel ezelőtt a Kiwisun Bioszoláriummal ...
MEGNÉZEM!

KIWISUN KÖZÖSSÉG

KIWISUN KÖZÖSSÉG

A KiwiSun szalonok tulajdonosai és recepciósai jól működő közösséget alkotnak.
BŐVEBBEN

KIWISUN KÖZÖSSÉG
FRANCHISE CSATLAKOZÁSFRANCHISE CSATLAKOZÁS

FRANCHISE CSATLAKOZÁS

Nyiss Kiwisun szalont, most akár Széchenyi Go beruházási programban, vagy vegyél már kész szalont, sőt akár lehetsz résztulajdonosa is egy Kiwisun Bioszolárium szalonnak. Legyél az üzlettársunk!
BŐVEBBEN

CYLA A KIWISUNBAN ...

CYLA A KIWISUNBAN ...

és mint a film címe is jelzi, beállt segíteni a srácoknak. Nézd meg, hogyan sikerült neki!
MEGNÉZEM!

CYLA A KIWISUNBAN ...
HAMAROSAN NYÍLÓ SZALONOKHAMAROSAN NYÍLÓ SZALONOK

HAMAROSAN NYÍLÓ SZALONOK

Ezeken a településeken hamarosan Kiwisun Bioszolárium szalon nyílik, területi kizárólagossággal ...
BŐVEBBEN!

PARTNEREKET KERESÜNK

PARTNEREKET KERESÜNK

A következő városokban keresünk Kiwisun partnereket ...
BŐVEBBEN!

PARTNEREKET KERESÜNK

HÍRLEVÉL Iratkozz fel hírlevelünkre!


Születésnap

Kérjük, ismerje meg az adatvédelmi nyilatkozatot. Amennyiben egyetért, kattintson a nyilatkozat alján található gombra!
Adatvédelem, adatkezelési tájékoztató
(GDPR előírásai alapján)

1. Általános rendelkezések

A tájékoztató célja, hogy biztosítsa a személyes adatok alaptörvény szerinti védelmének érvényesülését, az információs önrendelkezés megvalósulását, továbbá, hogy a társaságunk által kezelt személyes adatok tekintetében meghatározza az adatkezelés során irányadó adatvédelmi és adatbiztonsági szabályokat.
Az adatvédelmi tájékoztatás rendelkezéseinek kialakításakor a társaság különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.
A társaságunk a személyes adatokat bizalmasan kezeli, megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.
A személyes adatok kezelésére kizárólag Magyarország területén kerül sor.

2. Értelmező rendelkezések

A GDPR szerinti fogalmak:
a) személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
b) adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
c) adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
d) adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
e) címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.


f) harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
g) nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.
h) adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
i) képviselő: az az Európai Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az adatkezelő vagy adatfeldolgozó által a 27. cikk alapján írásban megjelölt természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra az e rendelet értelmében háruló kötelezettségek vonatkozásában.
j) vállalkozás: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is.

További fogalmak:
k) adatvagyon leltár: az adatkezelő által kezelt személyes adatok körének és jellegének felmérését szolgáló dokumentum.
l) technikai és szervezési intézkedések: az adatkezelő által az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelően meghatározott eljárásrend annak biztosítása és bizonyítása céljából, hogy a személyes adatok kezelése a GDPR-ral összhangban történik. Ezeket az intézkedéseket az adatkezelő felülvizsgálja és szükség esetén naprakésszé teszi.

3. Kezelt személyes adatok köre

A hírlevélre való feliratkozás, regisztráció az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20.§ (1) bek. alapján önkéntes. A feliratkozás esetén a megjelölt adatok valódiságát nem ellenőrizzünk, a feliratkozó személyes okmányainak ellenőrzésére, másolására, rögzítésére nem kerül sor.
A feliratkozó különös gondossággal köteles eljárni, ha a feliratkozással harmadik személyek személyes adatait bocsátja a Fox Consulting Kft. rendelkezésére. Az ilyen adattovábbítás jogi megfelelőségét a Fox Consulting Kft. nem ellenőrzi, így ezzel kapcsolatban a teljes felelősség a feliratkozót terheli.
A feliratkozással egyidejűleg a feliratkozó automatikusan és önkéntesen, félreérthetetlenül és határozottan, az adatkezelésről való megfelelő tájékoztatás birtokában egyértelműen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az esetlegesen megadott személyes adatait (ideértve különösen: név, cím, nem, internetes elérhetőség) (a továbbiakban: ”Személyes Adatok”) a FOX CONSULTING Kft. (székhely: 1139 Budapest, Rozsnyai utca 11.; Cg.: 01-09-869033.) mint adatkezelő a mindenkor hatályos jogszabályok, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Adatvédelmi Törvény”) az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”) rendelkezései szerint kezelje.

3.1. Digitális bérletvásárlási regisztrációhoz kapcsolódó személyes adatok

A KiwiSun szolárium hálózat honlapján a www.onlineberlet.kiwisun.hu oldalon, lehetőség nyílik digitális szoláriumbérlet vásárlásra. Vásárolni vendégként és regisztrált felhasználóként is lehetséges, amennyiben a regisztrációt kezdeményező személy 18. életévét betöltötte.
A regisztráció során az e-mail címe, a neve, kora, neme, dátum megadására kérjük.
Az adatkezelés célja: a bérletvásárlási szerződés teljesítése, a felhasználó azonosítása, felhasználói jogosultságok azonosítása, kényelmesebb bérlet vásárlási lehetőség biztosítása.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása
Kezelt személyes adatok típusa: ügyfélszám, megszólítás, vezeték- és keresztnév, születési dátum, e-mail cím, telefonszám, nem, az egyes vásárlások adatai (dátum, vásárolt termék, a vásárlás értéke), számlázási cím, az ÁSZF és az Adatkezelési Tájékoztató elfogadására szolgáló nyilatkozat.
Adatkezelés időtartama:
- az utolsó bejelentkezéstől számított 7 év,
- a meg nem erősített regisztrációs kérelmek esetében 8 hét;
Az adatok törlése és módosítása:
- A felhasználó bármikor jogosult személyes adatai törlését és módosítását kezdeményezni a fiókjába belépve a Profil kezelése menüben;
- vagy az adatkezelő jelen tájékoztató 5. fejezetében feltüntetett elérhetőségein.
Elfelejtett jelszó:
- A felhasználó az Elfelejtette jelszavát funkció használata esetén e-mailben kap egy linket, melyre kattintva lehetősége nyílik új jelszó megadására.
Adatfeldolgozók:
Barion Payment Zrt. és UniGifter Hungary Kft. (technikai feltételek biztosítása, tárhely szolgáltatás). A Barion a fizetéshez kapcsolódó adatokat kezeli, a UniGifter a regisztrációhoz és a számlázáshoz szükséges adatokat kezeli.
Adattovábbítás:
Tájékoztatjuk, hogy az UniGifter Hungary Kft. biztosítja a bérletek névértékének megfizetésére az online bankkártyás fizetési módot: A UniGifter Hungary Kft. a Barion Payment Zrt. biztonságos fizetési megoldásán keresztül biztosítja a teljes fizetendő összeg bankkártyás fizetéssel történő teljesítésének lehetőségét. A cég adatkezeléséről a https://unigifter.com/home/privacy címen elérhető honlapon tájékozódhat.
Továbbított adatok: https://onlineberlet.kiwisun.hu/BuyGiftCards/EditCard?Amount=5800&CardTypeId=KIWI_10UNIT_MO&CardCategoryId=Budapest_MargitKrt

3.2. A www.kiwisun.hu honlap adatkezelései

A KiwiSun szolárium hálózat honlap (www.kiwisun.hu) szervere a felhasználó számítógépére, hálózati kapcsolatára vonatkozó adatot (pl. IP cím), nem tárol, ahogy a honlapon lévő funkciók használatát sem naplózzuk.


Cookie-k:
Honlap használata során sor kerülhet olyan technikai jellegű adatok kezelésére, amelyek nem hozhatóak közvetlenül kapcsolatba egy adott természetesen személlyel. Ilyen adatok kezelésére különösen cookie-k (magyarul sütik) révén kerülhet sor. A cookie-k olyan rövid szöveges fájlok, melyeket a megtekintett honlapok helyeznek el a számítógép böngészőjében. A cookie-kat széles körben használják a honlapok hatékony üzemeltetése vagy webes szolgáltatások és funkciók nyújtása céljából. A cookie-k lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” cookie-k. Az állandó cookie-t a böngésző egy meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a felhasználó korábban nem törli, az ideiglenes cookie-t azonban a böngésző nem tárolja, az a böngésző becsukásával automatikusan törlődik.
A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el a szolgáltató és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A sütik nem okoznak kárt számítógépében és nem tartalmaznak vírusokat.
A használt sütik többsége úgynevezett „munkamenet-süti”, amelyek törlődnek, amikor Ön befejezi a böngészési munkamenetet. Emellett van néhány hosszú érvényességű süti, amelyek segítségével Önt látogatóként újra felismerjük.

3.3. Elektronikus hírlevél

Társaságunk elektronikus hírlevélben direkt marketing (közvetlen üzletszerzési) üzeneteket küld azok részére, akik ehhez ehhez kifejezetten hozzájárultak.
Hozzájáruló nyilatkozatot a KiwiSun hálózat részére többféle módon lehet adni, például a jelen tájékoztató szerinti regisztrációs folyamatok során.
Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, ajánlatokról.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása
A kezelt adatok köre: e-mail cím, név, feliratkozás dátuma és időpontja, nem, kor, az egyes interakciók (megnyitások, kattintások, visszacsatolások, válaszok, leiratkozás) dátuma és időpontja.
Az adatok törlésének határideje:
- visszavonásig (kivéve, ha más célból szükséges a további adatkezelés)
- a nem hitelesített feliratkozási kérelmek esetén 8 hét.

3.4. Kapcsolatfelvétel

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a honlapon megadott módon kapcsolatba léphet az adatkezelővel.
Az adatkezelő a beérkezett e-maileket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az ügy elintézésétől számított legfeljebb 1 év elteltével törli.
Amikor Ön az ügyfélszolgálati képviselőinkkel folytat kommunikációt e-mailben, telefonon vagy személyesen, akkor mi személyes adatokat gyűjtünk be Öntől, amilyen pl. a neve, az e-mail címe és a kapcsolatfelvételi adatai; valamint az Ön birtokában lévő bérlettel kapcsolatos adatokat is bekérhetjük.
Az adatkezelés célja: Ezeket az adatokat arra használjuk fel, hogy segítséget nyújtsunk az Ön számára.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: név, email cím, és a kapcsolatfelvétel adatai valamint az ön birtokában lévő bérlettel kapcsolatos adatokat is bekérhetjük.
Az adatok törlésének határideje: az ügy elintézéstől számítva 1 év.

3.5. Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt.
Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
A Fox Consulting Kft. a személyes adatokat a megbízottjainak (pl. franchise partnerek), is kiadhatja, amennyiben jogszabály azt előírja, a jogszabályban foglaltak teljes körű betartásával.

4. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

Az adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy az az Info tv. és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.
Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó megfelelő informatikai háttérrel gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
Az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok - kivéve ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők (álnevesítés).
Társaságunk számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helye a székhelyén találhatók meg.
Társaságunk személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)
legyen.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Társaságunk a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
Az adatkezelés során megőrizzük
a) titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
b) sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
c) rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
A személyes adatok feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja
a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
b) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát.
Az adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére.
Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.
Az elektronikus formátumban rögzített személyes adatokról biztonsági mentési eljárás részeként másolat készülhet, és ha a másolat nem semmisíthető meg, vagy nem szolgáltatható vissza, a Fox Consulting Kft. vállalja, hogy a másolatokhoz nem fér hozzá és nem használja fel azt követően, hogy az adatkezelés megszűnik.

5. Az adatkezelő adatai, elérhetősége

FOX CONSULTING Kft.
székhely: 1139 Budapest, Rozsnyai utca 11.
Cg.: 01-09-869033.)
email cím: ugyfelszolgalat@kiwisun.hu
Az adatkezelésre jogosult személy a Fox Consulting Kft. mindenkori vezető tisztségviselője.
A személyes adatokat a fenti feladatok megvalósításában közreműködő személyek és a vonatkozó technikai és személyzeti feladatokat végző személyek ismerhetik meg.

6. Az adatfeldolgozók adatai, elérhetőségei

FOX CONSULTING Kft.
székhely: 1139 Budapest, Rozsnyai utca 11.
Cg.: 01-09-869033.)
email cím: ugyfelszolgalat@kiwisun.hu

7. Jogorvoslati lehetőségek

Érintetti jogok:
- tájékoztatáshoz való jog
- hozzáféréshez való jog
- helyesbítéshez való jog
- törléshez való jog
- adatkezelés korlátozásához való jog
- adathordozáshoz való jog
- tiltakozás joga
- visszavonás joga
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását, visszavonását, adatkezelés korlátozását, élhet adathordozási, - és tiltakozási jogával az adatfelvételénél jelzett módon, írásban a Fox Consulting Kft. 1139 Budapest, Rozsnyai utca 11. szám alatti címre küldött levélben, vagy az ugyfelszolgalat@kiwisun.hu email címen.

7.1. Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett kérelmére a Fox Consulting Kft., mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Fox Consulting Kft. költségtérítést állapít meg.
Törekszünk, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsuk.

7.2. Hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és ahhoz kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.
A Fox Consulting Kft. az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Az érintett kérelmére az információkat a Fox Consulting Kft. elektronikus formában szolgáltatja.

7.3. Helyesbítéshez való jog

A Fox Consulting Kft. a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

7.4. Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Fox Consulting Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
- személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell
- a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás
szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból, vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
Amennyiben a Feliratkozó az Adatvédelmi Törvény szerint kéri személyes adatainak törlését, a Fox Consulting Kft. számára a személyes adatok a továbbiakban nem állnak rendelkezésre, így nem lesz módja a továbbiakban bizonyítani az adatkezelés jogszerűségét. Erre tekintettel a személyes adatok törlésére vonatkozó kéréssel a Feliratkozó visszavonhatatlanul és feltétel nélkül azt is kijelenti, hogy a személyes adataival összefüggő adatkezeléssel és adatfeldolgozással kapcsolatosan nincsenek követelései.

7.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére a Fox Consulting Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
A Fox Consulting Kft. az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

7.6. Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

7.7. Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan
kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatokat e célból a Fox Consulting Kft. nem kezeli.

7.8. Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

7.9. Eljárási szabályok

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Fox Consulting Kft. költségtérítést állapít meg.

A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.
A Fox Consulting Kft. a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
A Fox Consulting Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
A Fox Consulting Kft. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
A Fox Consulting Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Személyiségi jogának megsértése esetén az érintett sérelemdíjat (Ptk. 2:52. §) követelhet.
Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is.
Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Az adatkezelő nem téríti meg a kárt és nem követelhető sérelemdíj annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06.1.391.1400
Fax: 06.1.391.1410
Honlap: http://www.naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

8. Adatvédelmi incidens kezelése

Az adatvédelmi incidenst a vállalkozás indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a hatóságnak.

Az adatvédelmi incidenst nem kell a hatóságnak bejelenteni, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.
Amennyiben a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, a vállalkozás indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az adatkezelés nyilvántartási száma NAIH-101202/2016

Jelen tájékoztató hatályos 2018. 05.24-től.


 
BÉRLETELLENŐRZŐ

BÉRLETELLENŐRZŐ

     

- KEZDŐLAP - BUDAPESTI SZALONOK - VIDÉKI SZALONOK - SZALONOK KÜLFÖLDÖN - KOZMETIKUMAINK - ÜZLETI AJÁNLAT - MARKETING AJÁNLAT - KARRIER - BLOG - BÉRLETELLENŐRZŐ - ENGLISH VERSION