GDPR

GDPR

 

 

FOX CONSULTING

TANÁCSADÓ, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

(HATÁLYOS: 2021. OKTÓBER 1-TŐL)

 

ADATKEZELŐ ADATAI

 

Név:                                       FOX CONSULTING Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Brand:                                    KIWISUN Szoláriumok

Székhelye:                            1139 Budapest, Rozsnyai u. 11.

Központi iroda:                   1139 Budapest, Rozsnyai u. 11.

Telephelyek:              1027 Budapest, Margit körút 48.

                                               1137 Budapest, Szent István körút 18.

Adószáma:                           13706555-2-41

Cégjegyzékszáma:              01-09-869033

Email cím:                             ugyfelszolgalat@kiwisun.hu

 

Adatvédelmi tisztviselő:    adatvedelem@kiwisun.hu

 

A KIWISUN szoláriumokat forgalmazó és üzemeltető FOX CONSULTING Kft. magas színvonalú szolgáltatást biztosít. Társaságunk nem csak a legmodernebb eszközök és berendezések alkalmazásával kívánja garantálni a magas színvonalú szolgáltatást, hanem biztosítani is szeretnénk a hozzánk forduló Vendégeket, Partnereket arról, hogy adataik a legmagasabb szintű védelemben részesülnek. Társaságunk ezért az Érintetteket az adatkezelés megkezdése előtt jelen adatkezelési tájékoztató útján kívánja tájékoztatni az adatok kezelésével kapcsolatos tényekről, így különösen az adatkezelések céljáról, jogalapjáról, az adatkezelések időtartamáról. Az Adatkezelési tájékoztatóban foglalt tájékoztatásunk kiterjed a szolgáltatásunkat igénybe vevő Érintettek adatkezeléseinkkel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Mint Adatkezelőknek a személyes adatok kezelése során a jogszerűségre és tisztességességre kell törekednünk. Adatait úgy kell kezeljük, hogy az az Ön számára átlátható legyen, Ön minden adatkezelési ponton tisztába kell legyen azzal, hogy személyes adatait hogyan gyűjtjük, azt hol és milyen módon használjuk fel, és adatait milyen módon, meddig kezeljük esetleg ezen adatokat bárki számára továbbítjuk-e.

A tisztességesség és átláthatóság elve megköveteli azt, hogy Ön tájékoztatást kapjon az adatok kezelésének körülményeiről, így a FOX CONSULTING Kft. adatvédelmi és adatkezelési gyakorlatát jelen tájékoztatásban  szeretnénk Önnel megosztani.

ÁLTALÁNOS MEGHATÁROZÁSOK, FOGALMAK

 

Személyes adat: Bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy („Érintett“) – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.

 

Érintett: Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – akár közvetlenül, akár közvetve – azonosítható természetes személy. Szolgáltatásunkban érintett a Vendég, aki a szolgáltatást szoláriumunkban igénybe veszi vagy a Partner aki a forgalmazás érdekében Társaságunkat megkeresi.

 

Érintett hozzájárulása: Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló olyan konkrét cselekedete (félreérthetetlen és egyértelmű), ahol beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

 

Adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.

 

Adatkezelő: Aki az adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza.

 

Adatfeldolgozó: Az a szolgáltató, aki az adatkezelő nevébenszemélyes adatokat kezel.

 

Adatfeldolgozás: Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az adatkezelőkkelkötöttszerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az adatfeldolgozók 2018. május 25. napjátkövetően a részünkre az Adatkezelőká ltaltovábbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a „GDPR“ által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel, és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelők részére. Az Adatkezelők ellenőrzik az Adatfeldolgozók munkáját.

 

Címzett: Az a természetes vagy jogi személy, akivel a személyes adatokat közlik.

 

Adatvédelmi incidens: A biztonságolyansérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy azazokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

AZ ADATKEZELÉS ELVEI, MÓDJA

 

Az Adatkezelő gyakorlata nem lehet ellentétes az adatkezelési elvekkel.

 

A Szabályzat a következő adatkezelési elveket vezeti be kihirdetése napjától, amely elvek kötelező rendelkezések és iránymutatásul szolgálnak olyan kérdésekben, amelyeket a Szabályzat nem tárgyal.

 

Célhoz kötöttség elve: Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve: Személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

Adattakarékosság elve: Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Mindezeknek megfelelően Adatkezelő csak és kizárólag olyan adatot kezel, amely feltétlenül szükséges.

Pontosság elve: Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Korlátozott tárolhatóság elve: A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé

Integritás és bizalmasság elve: Megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazásával az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében az Adatkezelő gondoskodik a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozásáról.

Elszámoltathatóság elve: Az Adatkezelő felelős a Szabályzatban meghatározottaknak való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.

 

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

 

Kik az érintettek?

Az érintettek körei:  Érintett minden, bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy, akinek adatait az Adatkezelő kezeli. Az érintettek tehát elsődlegesen az érdeklődők, a természetes személy ügyfelek, a saját Munkatársak, az Adatkezelő természetes személy Partnerei, nem természetes személy Partnereinek képviselői, kapcsolattartói, esetleg egyéb munkavállalói. Az érintettek körei az egyes adatkezelések során pontosan meghatározásra kerültek.

Kik kezelik az adataimat?

Az adatokat az Adatkezelő Munkatársai, kizárólag a feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelhetik.

Adatkezelő más részére továbbít adatokat?

Személyes adatok feldolgozását alapvetően az Adatkezelő látja el, vagy ha a feladatot kiszervezi, úgy abban az esetben azt a jelen tájékoztatóban meghatározott adatfeldolgozó(k) látja/látják el. Ebben az esetben az adatfeldolgozók felé ad át adatot az Adatkezelő és felel az adatfeldolgozók tevékenységéért.

Adatkezelő az érintett által meghatározott adatait Partnerei számára akkor továbbíthatja, ha ha az adatkezelés jogalapja tisztázott (pl. érintett előzetesen és önkéntesen hozzájárult) ÉS az adat az adatkezeléshez szükséges.

Milyen jogaim vannak?

Tájékoztatás és személyesadatokhoz hozzáférés

Ön kérheti, hogy tájékoztassuk arról, kezeljük-e a személyesadatát, és ha igen, akkor az általunk kezelt személyes adatokhoz biztosítsunk az Ön számárahozzáférést.

Személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan bármikor írásban fordulhat Hozzánk. Központunk címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlottlevélben, illetve e-mailben is tájékoztatástkérhet. A levélben küldött tájékoztatás kérést akkor tekintjük hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján az Érintett egyértelműenbeazonosítható. Az e-mailben küldött tájékoztatás kérést Társaságunk csak akkor tekinti hitelesnek, ha azt az Érintett regisztrált e-mail címéről küldik. Ez azonban nem zárja ki azt, hogy a tájékoztatás megadása előtt Társaságunk az Érintettet másmódon is beazonosítsa.

A tájékoztatás kérése kiterjedhet, az Érintettről az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbításaesetén arra, hogy kik és milyen célbólkapták vagy kapják meg adatait.

Helyesbítéshez való jog

Kérheti Ön a Társaságunktól, hogy az általunk kezelt pontatlan személyes adatait helyesbítésük. Figyelembe véve az adatkezeléscélját, kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését is.

Törléshez való jog

Ön kérheti a Társaságunk által kezelt személyes adatainak törlését. A törlés megtagadható ha a személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad!

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön, mint szolgáltatásunkat igénybe vevő Érintett kérheti, hogy személyes adatainak kezelését Társaságunk korlátozza, akkor, ha Ön vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.

Kérheti, hogy személyes adatainak kezelését Társaságunk korlátozza akkor is, ha az adatkezelés jogellenes, de Ön, mint Érintett ellenzi a kezelt személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásánakkorlátozását.

Ön akkor is kérheti, hogy személyes adatainak kezelését Társaságunk korlátozza, ha az adatkezelés célja ugyan már megvalósult, de Ön igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igényekelőterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Az adathordozhatósághoz való jog

Ön kérheti, hogy Társaságunk az Ön  által rendelkezésére bocsátott és automatizált módon kezelt személyes adatokat géppel olvasható formátumban megkapja vagy azokat egy másik Adatkezelő részére továbbítsa.

A tiltakozáshoz való jog

Ön tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen amennyiben a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik.

Hol és hogyan kérhetek részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhetek jogaimmal?

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, valamint egyéb jogaik gyakorlását – ha azt jogszabály ki nem zárja – az adatvedelem@kiwisun.hu e-mail címre, vagy Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn, de maximum 15 napon belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján. Amennyiben együttes, közös adatkezelés történik, úgy az érintett bármely adatkezelőnél élhet jogaival.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenul a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: +36 (1)391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Az Adatkezelő hogyan gondoskodik az adataim biztonságáról?

A Társaságunk által kezelt adatokat – mind papír, mind elektronikus formában – a telephelyén, székhelyén őrzi.

Az elektronikusan kezelt adatok védelme érdekében a technika mindenkori állása szerint megfelelő szintű biztonságot nyújtó megoldásokat alkalmazunk. A megfelelőség vizsgálata során különös hangsúlyt kap Társaságunknál végzett adatkezelés során felmerülő kockázat mértéke.

Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon a szolgáltatást igénybe vevő vendégeink adatainak biztonságáról, megteszi továbbá azokat a szükséges technikai és  szervezésiintézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Rendelet valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényrejuttatásához szükségesek.

Társaságunk az adatbázisában tárolt érintetti adatokhoz erre kifejezett jogosultsággal rendelkező munkatársa férhetcsak hozzá a hozzáférési szintek kialakított mértékéig.

Biztosítjuk, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzuk azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére Társaságunk minden olyan harmadik felet felhív, akik részére személyes adatokat továbbít.

Szolgáltatásunk informatikai rendszerét tűzfallal védi a jogosulatlan hozzáférés ellen.

Mint Adatkezelők, és esetlegesen igénybe vett Adatfeldolgozóink mindenkor védelmet biztosítanak informatikai rendszereik ellen irányuló csalás, kémkedés, vírusok, betörések, rongálás, természeti csapások ellen, mint Adatkezelők és az Adatfeldolgozóink is szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokat alkalmaznak. Adatfeldolgozóink ezekről a védelmi eljárásokról nyilatkozatban vagy megállapodásban biztosítják Társaságunkat.

Az adatok tárolására használt eszközök jelszóval védettek, a Társaságnál meghatározott módon a hozzáférési szintek szigorúan szabályozottak.

A papír alapon tárolt dokumentumok esetében olyan zárt tárolást alkalmazunk, amely megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést. A papír alapon tárolt dokumentumok hozzáférését Társaságunk jogosultsági szintek beépítésével szabályozza.

Társaságunk felé interneten keresztül – bármely formában – továbbított üzenetek fokozottan ki vannak téve az olyan hálózati fenyegetéseknek, amelyek az információk módosítására, illetékteleneknek való hozzáférésre, vagy egyéb illegális tevékenységre vezetnek. Az ilyen veszélyek elhárítására ugyanakkor mindent megteszünk, ami a mindenkori technika állása szerint, ésszerűen megtehető, és tőle elvárható. Ennek érdekében az alkalmazott rendszerek megfigyelés alatt állnak, hogy a biztonsági eltéréseket rögzíthesse, hogy bizonyítékot szerezzen biztonsági eseményre vonatkozólag, illetve, hogy vizsgálhassa az óvintézkedések hatékonyságát. 

Milyen adatkezelési tevékenységeket végez az Adatkezelő és milyen célból, mennyi ideig kezeli az adataimat?

INFORMÁCIÓKÉRÉS

 1. Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával az Adatkezelőtől információt kérjenek.
 2. Az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.
 3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadása mellett.
 4. Kezelt adatok köre és célja:

név-azonosítás

telefonszám- kapcsolattartás

e-mail cím- kapcsolattartás

kérdés tartalma- válaszadás

 1. Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás.
 2. Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig. Abban az esetben, ha az információ kéréshez és/vagy információ adáshoz joghatás fűződik, vagy az érintettet, vagy az Adatkezelőt hasonlóan jelentős mértékben érinti, Adatkezelő az adatokat a mindenkori elévülési időben kezeli.
 3. Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.
 4. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
 5. Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre.
 6. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

Partnerekkel történő folyamatos, rendszeres kapcsolattartás, levelezés során kezelt adatok.

 1. Adatkezelő biztosítja, hogy az érintett vele különböző módokon és fórumokon folyamatosan, vagy rendszeresen kapcsolatot tartson. Példálózó felsorolással élve ilyen az elektronikus alapú kapcsolattartás, mint az e-mail, vagy a postai úton vagy telefonon történő kapcsolattartás, stb. (Például érintettel folyatott levelezés.)
 2. Az adatkezelés jogalapja:az érintett önkéntes hozzájárulása. Abban az esetben, ha az Adatkezelő és az érintett megállapodást kötnek egymással például az Adatkezelő valamely szolgáltatásának igénybevételéről, a rendszeres kapcsolattartás ezen adatkezeléshez kapcsolódó lesz és jogszerűsége a szerződéskötésen alapul.
 3. Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, így a vonatkozó adatok kezelése alapulhat az érintett, harmadik személy, vagy az Adatkezelő jogos érdekén, ilyen esetben az Adatkezelő érdekmérlegelési tesztet hajt végre.
 4. Az érintettek köre: Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az egyszeri információkérésen túl folyamatosan, vagy rendszeresen kapcsolatot tart az Adatkezelővel.
 5. A kezelt adatok köre és célja:

név- azonosítás

telefonszám- kapcsolattartás

e-mail cím- kapcsolattartás

 1. Az adatok kezelésének célja az érintettel történő kapcsolattartás, felmerülő kérdések, kérések és egyebek megválaszolása, megoldása, rendezvényeken történő megjelenés.
 2. Adatkezelés időtartama atörlési kérelem végrehajtásáig, vagy cél megvalósulásáig, vagy ha szerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése, az érintett vagy harmadik személy, vagy az Adatkezelő érdeke megkívánja, akkor a teljesítés, vagy jogi kötelezettség elévüléséig, vagy az érdek megszűnéséig tart.
 3. Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.
 4. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
 5. Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre.
 6. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

BÉRLETEK NYILVÁNTARTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

 1. Adatkezelő elektronikus nyilvántartást vezet a bérletet vásárló természetes személy ügyfeleiről.
 2. Az adatkezelés jogalapja: az ügyféllé/Partnerré válás adminisztratív lépése, a GDPR 6. cikk 1. b. pontjának második fordulata (az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges).
 3. Az érintettek köre: Minden természetes személy aki bérletet vásárol.
 4. A kezelt adatok köre:

név- azonosítás

 1. Az adatkezelés célja az Adatkezelő ügyfeleinek nyilvántartása, a gördülékeny kapcsolattartás elősegítése, megtett lépések nyomonkövetése.
 2. Adatkezelés időtartama: az érdek megszűnéséig tart, amikor már nem kerül feltöltésre.
 3. Az adatkezelés módja: elektronikusan és kártya alapon automatizáltan történik.
 4. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
 5. Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre.
 6. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

ÉRINTETT BELEEGYEZÉSÉVEL AZ ÉRINTETTRŐL - A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE SORÁN - KÉSZÍTETT KÉPEK, VIDEÓFELVÉTELEK, HANGFELVÉTELEK (PL. REKLÁMOK SORÁN)

 1. Adatkezelő a hatályos Polgári törvénykönyv 2:48. § (1). bekezdésében foglaltak messzemenő betartása mellett, az érintettről, és/vagy az érintettel készített hang-, kép- és videófelvételt kizárólag az érintett előzetes hozzájárulásával hozza létre, és teszi meg azokat a lépéseket (pl. továbbítás, publikálás), amelyekhez az érintett a vonatkozó nyilatkozatában hozzájárult.
 2. Az adatkezelés kizárólag az érintett arra irányuló, önkéntes, határozott hozzájárulás esetén valósulhat meg.
 3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy róla kép-, videó- és/vagy hangfelvétel készüljön (például a szolgáltatás igénybevétele során).
 4. A kezelt adatok köre : érintett képmása
 5. Adatkezelés célja az érintett hozzájárásulásában meghatározott cél, példálózó felsorolással élve az érintettről az érintett beleegyezésével készített hang-, kép- és videófelvételek továbbítása a Partner, vagy harmadik személy számára, vagy az Adatkezelő weboldalán vagy közösségi oldalán történő közzététele, és így az Adatkezelő marketingje.
 6. Adatkezelő kijelenti, érintett tudomásul veszi, hogy amennyiben az elkészített hang-, kép- és videófelvételről az érintett felismerhető, úgy az adat személyes adatnak minősül és annak kezelésére a következő szabályok irányadóak:
 7. Amennyiben érintett az adatról felismerhető, úgy előzetes hozzájárulását bármikor visszavonhatja, akár a weboldalra, vagy a közösségi oldalra feltöltés előtt, akár a feltöltést követően (törlési igény)
 8. Adatkezelő a törlési igény kézhezvételét követően azonnal köteles megtenni az adat eltávolítását szolgáló lépéseket.
 9. Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.
 10. Az adatkezelés módja: elektronikusan történik.
 11. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
 12. Adatközlés: Adatkezelő a készült adatokat az érintett önkéntes hozzájárulásának megfelelően nyilvánosságra hozhatja, így az adatok (így pl. képek) harmadik felek számára elérhető lesz.
 13. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

HÍRLEVÉL KÜLDÉSE

 1. Érintett az szolgáltatások igénybevétele előtt vagy során, vagy egyéb más módon a következőkben meghatározott adataival iratkozhat fel hírlevélre.
 2. A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul.
 3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik.
 4. A kezelt adatok köre és célja:

név- azonosítás

e-mail cím- hírlevél kiküldése

 1. A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről, értesítés szolgáltatások változásáról, elmaradásáról.
 2. Hírlevél kiküldése kizárólag az érintett előzetes hozzájárulásával történik.
 3. Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján, valamint az Adatkezelő e-mail címre küldött lemondási kérelem útján.
 4. Az Adatkezelő a hírlevél listát háromévente felülvizsgálja, és a hírlevél küldéshez három év után megerősítő hozzájárulást kér. Annak az érintettnek az adatait, aki nem ad megerősítő hozzájárulást az Adatkezelő törli az adatállományból.
 5. Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig, vagy ha érintett további hozzájárulást nem ad.
 6. Az adatkezelés módja: elektronikusan, automatizáltan történik.
 7. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
 8. Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre, kivéve, ha adatfeldolgozót vesz igénybe.
 9. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

KÖZÖSSÉGI OLDALAKON TÖRTÉNŐ MARKETING

 1. Adatkezelő elérhető a közösségi oldalakon.
 2. A közösségi oldalak, azon belül is különösen a Facebook oldal használata és az azon keresztül, az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, és egyéb, a közösségi oldal által megengedett művelet önkéntes hozzájáruláson alapul.
 3. Az érintettek köre: Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalait, különösen facebook.com közösségi oldalán lévő oldalt vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik.
 4. Kezelt adatok köre és célja:

érintett publikus neve- azonosítás

érintett fotója- azonosítás

érintett közösségi oldalon keresztül küldött üzenete-kapcsolattartás, válaszadás alapja

 1. Adatkezelő az érintettekkel a közösségi oldalon keresztül kizárólag akkor kommunikál, és így a kezelt adatok körének célja akkor válik lényegessé, ha az érintett a közösségi oldalon keresztül keresi meg az Adatkezelőt.
 2. A közösségi portálokon, különösen a Facebook-on történő jelenlét és az azzal kapcsolatos adatkezelés célja a weboldalon található tartalmak közösségi oldalon történő megosztása, publikálása, marketingje. A közösségi oldal segítségével az érintett tájékozódhat a legújabb akciókról is.
 3. Érintett a közösségi oldal feltételei alapján önként hozzájárul az Adatkezelő tartalmainak követésével, kedveléséhez. Példálózó meghatározással élve, a Facebook oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamra az érintett az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és ezzel hozzájárul az Adatkezelő híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenőfalán.
 4. Érintett az Adatkezelőt szövegesen és számszerűen értékelheti, ha ezt a közösségi oldal lehetővé teszi.
 5. Adatkezelő közösségi oldalán, különösen Facebook oldalán képeket/videófelvételeket is közzétesz a különböző eseményekről, az Adatkezelő szolgáltatásairól, egyebekről. Adatkezelő a facebook oldalt összekapcsolhatja más közösségi oldalakkal a facebook.com közösségi portál szabályai szerint, így a facebook oldalon történő közzétételen érteni kell az ilyen kapcsolt közösségi portálokon történő közzétételt is.
 6. Amennyiben nem tömegfelvételről, vagy közéleti szereplésről készült felvételről van szó (Ptk. 2:48.§), Adatkezelő mindig kikéri az érintett írásbeli hozzájárulását a képek közzététele előtt.
 7. Érintett az adott közösségi oldal adatkezeléséről tájékoztatást az adott közösségi oldalon kaphat, ennek megfelelően a Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a facebook.comcímen kaphat.
 8. Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.
 9. Az adatkezelés módja: elektronikusan.
 10. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
 11. Adatközlés: harmadik fél számára adat akkor kerül közlésre, ha Partner végzi a közösségi oldal marketingjét.
 12. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyet az Adatkezelő nem végez. Adatkezelő ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy az adott közösségi oldalt üzemeltető adatkezelő végezhet profilalkotást vagy más, automatizált adatkezelést, de ebben az esetben az adatkezelő a közösségi oldalt üzemeltetője lesz.

 

PANASZKEZELÉS

 1. Adatkezelő biztosítja, hogy az érintett a szolgáltatásra, és/vagy Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, elektronikus levélben) közölhesse.
 2. A panaszkezelés folyamata önkéntes hozzájárulás alapján indul meg.
 3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki igénybe vett szolgáltatásra, és/vagy  Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölni kívánja.
 4. A kezelt adatok köre és célja:

panasz azonosítója-azonosítás

név- azonosítás

panasz beérkezésének időpontja-azonosítás

telefonszám- kapcsolattartás

a beszélgetés során megadott személyes adatok- azonosítás

cím- kapcsolattartás

panaszolt termék/szolgáltatás- panasz kivizsgálása

csatolt dokumentumok- panasz kivizsgálása

panasz oka- panasz kivizsgálása

maga a panasz- panasz kivizsgálása

 1. Az adatok kezelésének célja az érintett és panasz azonosítása, valamint a panasz kezelése és a kapcsolattartás.
 2. Adatkezelés időtartama: Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a felvételüktől számított elévülési időben (5 évig) kezeli.
 3. Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.
 4. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
 5. Adatközlés: harmadik fél számára kizárólag akkor kerül közlésre, ha az érintett, vagy az Adatkezelő vagy harmadik fél jogainak érvényesítése, vagy kötelezettségeinek teljesítése szempontjából az adatközlésre szükség van.
 6. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

 

SZÁMLÁZÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

 1. Az Adatkezelő a szolgáltatás igénybevételekor számlát állít ki.
 2. Az adatkezelés jogi kötelezettség szerint történik .
 3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki igénybe vett szolgáltatást-
 4. A kezelt adatok köre és célja:

név- azonosítás

cím- azonosításs

igénybe vett szolgáltatás

 1. Az adatok kezelésének célja jogi kötelezettség teljesítése.
 2. Adatkezelés időtartama: 8+1 év
 3. Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.
 4. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
 5. Adatközlés: harmadik fél számára kizárólag akkor kerül közlésre, ha az érintett, vagy az Adatkezelő vagy harmadik fél jogainak érvényesítése, vagy kötelezettségeinek teljesítése szempontjából az adatközlésre szükség van.
 6. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

 

 

A FOX CONSULTING Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen Tájékoztatót bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa vagy frissítse és a friss változatot közzé tegye. Bármely módosítás kizárólag a módosított változat közzétételét követően összegyűjtött személyes adatokra érvényes.

Kérjük, rendszeresen ellenőrizze Tájékoztatónkat, hogy nyomon tudja követni a változtatásokat, illetve informálódjon, hogy a változások hogyan érintik Önt!

     

- KEZDŐLAP - BUDAPESTI SZALONOK - VIDÉKI SZALONOK - SZALONOK KÜLFÖLDÖN - KOZMETIKUMAINK - ÜZLETI AJÁNLAT - MARKETING AJÁNLAT - KARRIER - BLOG - BÉRLETELLENŐRZŐ - ENGLISH VERSION