Nyitóoldal
 
Miért a KiwiSun?
 
Kiwisun szalonok
 
Gépeink
 
Áraink
 
Franchise csatlakozás

Impresszum

WEB OLDAL FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

A Felelősség korlátozása
(1) A Fox Consulting Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) nem garantálja az oldalon található funkciók hiba- és zavarmentes működését és ezen zavarok azonnali kijavítását, valamint a Portál vagy annak elérését biztosító szerver vírusmentességét. Azok használata igénybe vevő saját kockázatára és felelősségére történik.
(2) Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azokért a károkért, amelyek:
•    a Portál használatából,
•    használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából,
•    vonal-, vagy rendszerhibából,
•    információ továbbítás késedelméből,
•    vírusból, vagy más rosszindulatú kódból, illetőleg az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeznek.
(3) Szolgáltató nem vállal felelősséget a Honlapról link segítségével elérhető partnercégek weboldalain szereplő információk tartalmi helyességéért.
(4) Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználók magatartásáért.
(5) Tekintettel arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében a Szolgáltató minden kártérítési felelősséget kizár.
(6) Szolgáltató nem vállal felelősséget a regisztráció során történő adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért.

Szerzői jogok
(1) A Portál – különösen funkcionalitásának, megjelenésének, design-jának, számítástechnikai megoldásának meghatározása és megvalósítása; Internetes önálló, vagy bármely portál alatti megjelenése, megjelentetése; más tartalmi elemekkel (pl. harmadik személyek hirdetésekkel) való összekapcsolása; mindennemű és -módú, korlátozásoktól mentes használata, felhasználása, hasznosítása – kizárólag a Szolgáltató kizárólagos jogkörébe és hatáskörébe tartozik.
(2) A Portál szerzői jogvédelem alá tartozik. Ennek megfelelően tilos a Portál tartalmát képező valamennyi ábrát, szöveget, letölthető dokumentumot, információt, egyéb tartalmat bármilyen formában átruházni, terjeszteni, reprodukálni. Saját személyes használatot meghaladó mértékű bármilyen formában történő felhasználásuk kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.
Adatkezelés, adatvédelem
(1) Szolgáltató a Felhasználók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.
(2) Szolgáltató a Portál használata során tudomására jutott személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az egyéb hatályos jogszabályok adat-és titokvédelmi rendelkezései szerint kezeli.
A Szolgáltató által végzett adatkezelésre elsősorban az alábbi jogszabályokban rögzített rendelkezések az irányadóak:
– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:43§ (e)
– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. („Adatvédelmi tv.”);
– a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. („Grt. tv.”)
– az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény;
– a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. Törvény („Katv.”)
(3) Anonim igénybe vevő azonosító (cookie)
Szolgáltató a Felhasználó számítógépére anonim igénybe vevő azonosítót (cookie, süti) helyez el, amely önmagában semmilyen módon nem képes a Felhasználó azonosítására, kizárólag a Felhasználó gépének felismerésére alkalmas, név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, mivel a megoldás alkalmazásakor a Felhasználó a Szolgáltatónak nem ad át személyes adatot, az adatcsere csak és kizárólag a gépek között történik meg.
Szolgáltató a cookie-kat abból a célból kezeli, hogy többet tudhasson meg a Felhasználók információhasználati szokásairól és így biztosítsa a Portál jobb használhatóságát.
A Felhasználónak lehetősége van arra, hogy böngészője beállításával megtiltsa az egyedei azonosító jel (cookie) elhelyezését a számítógépén. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a cookie-k letiltása esetén egyes szolgáltatások nem fognak megfelelően működni.
(4) Közösségi bővítmények (Facebook, Twitter, Linked-in) használata
A Portálon a bővítmények alaphelyzetben le vannak tiltva. A bővítmények csak akkor kerülnek engedélyezésre, ha a Felhasználó az erre szolgáló gombra kattint. A bővítmény engedélyezésével a Felhasználó kapcsolatot hoz létre a közösségi oldallal és hozzájárul az adatainak a Facebook/Twitter/Linked-in részére történő továbbításához.
Amennyiben a Felhasználó be van jelentkezve a Facebookra/Twitterre/Linked-inre, előfordulhat, hogy az adott közösségi hálózat a látogatását a Felhasználó közösségi fiókjához társítja.
Amennyiben a Felhasználó a megfelelő gombra kattint, a böngészője a vonatkozó információkat közvetlenül az adott közösségi hálózatnak továbbítja, és azokat ott tárolja.
Az adatgyűjtés körére és céljára, adatainak a Facebook/Twitter/Linked-in általi további feldolgozására és felhasználására, személyes adatainak védelmére irányuló jogaira és beállításaira vonatkozó információk a Facebook//Twitter/Linked-in adatvédelmi nyilatkozatában találhatóak.
(6) A Portál független látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak kinyerése érdekében a Szolgáltató igénybe veszi a Google Analiytics szoftvert, ezért ezen adatok vonatkozásában a Fox Consulting Kft. mint adatfeldolgozó jár el.
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az adatainak Fox Consulting Kft. általi feldolgozásához a Portál használatával hozzájárulását adta.
(7) A Szolgáltatónak biztosítja, hogy a Felhasználó bármikor megismerhesse, hogy a Szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.
(8) A Portálon a számítógépek internet címei, az IP-címek naplózásra kerülnek, hogy rögzítsék a felhasználó látogatását. Ezeket az adatokat a Szolgáltató kizárólag statisztikai célra használja fel, így többek között annak felmérésére, hogy a Portál mely részét milyen gyakran látogatják a Felhasználók és alkalmanként mennyi időt töltenek ott. Az IP-címeket a Szolgáltató semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a Felhasználó személyesen azonosítható lenne, az adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak.
(11) Szolgáltató a szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítja a Felhasználó számára, hogy az adatkezelést megtilthassa.
(12) A Felhasználó bármikor tájékoztatást kérhet a Szolgáltatótól személyes adatainak kezeléséről, kérheti továbbá személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – azok törlését.
Felhasználó kérelmére a Szolgáltató, az erre irányuló kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásbeli tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről/székhelyéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet a Szolgáltatóhoz még nem nyújtott be. Egyéb esetben a Szolgáltató költségtérítést állapít meg, azzal, hogy a már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.
(14) A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
•    a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
•    b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik
•    c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
Az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató döntésével nem ért egyet, illetve ha a Szolgáltató a 15 napos határidőt elmulasztja a Felhasználó a döntés ellen – annak közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
(15) A Felhasználó jogsértés esetén jogorvoslatért fordulhat:
a.) az Adatvédelmi Biztos Hivatalához (1051 Budapest, Nádor u. 22.),
b.) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
Telefon: 06 -1- 391-1400
Telefax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
c.) az Érintett lakóhelye, ill. Tartózkodási helye szerint illetékes Törvényszéknél.
A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatkezelés jogszerűségét a Szolgáltató, az adatátvétel jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.
Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, a Szolgáltatót a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az Info tv. 21. §-ban meghatározott adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.
Ha a bíróság az Info tv. 21. §-ban meghatározott esetekben az adatátvevő kérelmét elutasítja, a Szolgáltató köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni.

KiwiSun Franchise Hálózat jogtulajdonosa
1139 Budapest, Rozsnyai utca 11.
Impresszum   ÁSZF   1139 Budapest, Rozsnyai utca 11. Telefon/Fax: (06-1) 350-9371 Mobil: (06-70) 371-3473