Aktuális játékszabályzat

Aktuális játékszabályzat

 

 

„NYERJ PÁROS SZOLI BÉRLETET A KIWISUN BIOSZOLÁRIUM SZALONOK EGYIKÉBE!”

JÁTÉKSZABÁLYZAT

 

  1. A Nyereményjáték leírása:

 

A BLACK CARE Kft. (továbbiakban: „Szervező”) az alábbi „Nyerj páros szoli bérletet a Kiwisun Bioszolárium szalonok egyikébe!” elnevezésű nyereményjátékot (a továbbiakban „Játék” vagy „Nyereményjáték”) szervezi:

 

Azon Instagram felhasználók (résztvevők), akik 2021.11.27. - 2021.12.13. között (játék időtartama) a https://www.instagram.com/kiwisunbioszolarium/ címen elérhető, nyereményjátékhoz tartozóként megjelölt bejegyzésben, az ott szereplő feltételnek eleget tesznek, részt vesznek a nyereményjátékban és bekerülnek a sorsolásba.

 

A Nyereményjátékban való részvétel a jelen Játékszabályzat automatikus, minden további jognyilatkozat nélküli elfogadását jelenti.

 

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

 

  1. A Szervező

 

Név: BLACK CARE Szolárium Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság

Cég székhelye: 1139 Budapest, Rozsnyai utca 11.

Cégjegyzékszám: 01-09-685779

Adószám: 11969323-2-41

E-mail cím: info@blackcare.hu

 

 

  1. A játék résztvevői

 

A Nyereményjátékon kizárólag a 18. életévüket betöltött természetes személyek vehetnék részt, akik rendelkeznek publikus Instagram felhasználói fiókkal.

 

Résztvevők: a Nyereményjáték időtartama alatt mindazon Instagram felhasználók, akik a https://www.instagram.com/kiwisunbioszolarium/ címen elérhető, nyereményjátékhoz tartozóként megjelölt poszt alatt kommentben (hozzászólásban) feltüntetik, hogy kivel vennék igénybe a Nyereményt (Kiwisun szolárium szolgáltatását), továbbá követik  - a nyereményjáték időtartama alatt (a komment elküldésétől) legalább a sorsolás napjáig - a Kiwisun Bioszolárium Instagram oldalát (link: https://www.instagram.com/kiwisunbioszolarium/).

 

Egy játékos kizárólag egy alkalommal, azaz egy darab kommenttel vehet részt a Játékban.

 

Nem vehetnek részt a Nyereményjátékban a Szervező, illetve a Szervező és a FOX CONSULTING Kft. tagjai, franchise partnerei és alkalmazottai, továbbá ezen személyek közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 1. pont).

 

Szervező kizárja a felelősségét, amennyiben az Instagram oldalak hibás működése akadályozza a játékost a Játékban való részvételben.

 

  1. A játék időtartama, helyszíne:

 

A Nyereményjáték kezdő időpontja 2021.11.27. 09 óra 00 perc

A Nyereményjáték záró időpontja 2021. 12.13. 17 óra 00 perc

 

A Nyereményjáték helyszíne: KiwiSun Bioszolárium Instagram oldala (link: https://www.instagram.com/kiwisunbioszolarium/).

 

  1. A nyertes kiválasztásának módja

 

A sorsolásra 2021. 12. 14. napján 20:00 órakor kerül sor.

 

A sorsoláson a résztvevők közül összesen 1 db nyertes pár és 1 db pótnyertes pár kerül kiválasztásra (a továbbiakban: Nyertes vagy Nyertesek).

 

A nyeremény kisorsolása gépi, véletlen szám generátor igénybevételével történik. A sorsolás lebonyolítását Molnárová Fruzsina e.v. végzi, melyről jegyzőkönyv és időkódos videófelvétel készül.

 

  1. A nyeremények és annak átvétele

 

6.1. A nyeremény:

 

A Játék nyereményét a FOX CONSULTING Kft. ajánlotta fel.

 

Nyeremény: 2 db 60 perces Kiwisun szolárium bérlet utalvány.

 

A Nyereményt bármelyik a nyertes által kiválasztott, magyarországi KiwiSun szalonban felhasználható.

 

A nyeremény a kiállítástól számított 1 évig váltható be.

 

6.2. A nyeremény átvétele:

 

A Nyertesek nevét a Szervező a sorsolást követően 2021. 12. 15. napján a KiwiSun Bioszolárium Instagram oldalán (link: https://www.instagram.com/kiwisunbioszolarium/) közzéteszi és értesíti őket az Instagramon privát üzenet (direkt message) vagy a nyertes kommentre adott válasz formájában.

 

A Nyerteseknek az értesítéstől számított 5 munkanap áll rendelkezésükre, hogy a Szervező értesítését visszaigazolják, valamint a nyeremények átvételéhez személyazonossági adataikat (pl. név, születés helye) írásban megadják a Szervező Szervező részére. A kapcsolatfelvételt követően a Nyertesek és a Szervező megegyezhetnek egyéb kapcsolattartási módban is.

 

A nyereményjátékban részt vevőnek a nyeremény átvételéig rendelkeznie kell azzal az Instagram felhasználó fiókkal, amellyel a játékban részt vett. A Szervező az Instagram profil bemutatásához kötheti a nyeremény átadását.

 

Amennyiben a fenti határidőn belül a Nyertes nem igazolja vissza a nyeremény átvételét a Szervezőnek, továbbá a nyeremény átadásához szükséges adatokat nem adja meg, automatikusan elveszíti jogosultságát a nyereményre.

 

A Nyertes a nyereményt 2021. 12. 15. napjától, a nyertes által kiválasztott magyarországi Kiwisun szalonban (a nyeremény felhasználásának helyszínén), kizárólag személyesen veheti át. A Nyertes a nyeremény átvételének a helyszínére történő utazás költségeit saját maga viseli.

 

A Nyertes köteles együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremény átadására, illetve átvételére a jelen Játékszabályzatban meghatározott módon és időben sor kerüljön.

 

Amennyiben a jelen Játékszabályzatban rögzített adatszolgáltatási és/vagy együttműködési kötelezettségének a Nyertes bármely okból nem tesz eleget vagy nem felel meg a jelen Játékszabályzatban rögzített bármely feltételnek, minden további értesítés vagy intézkedés nélkül véglegesen elveszti a jogosultságot a nyeremény átvételére és arra a pótnyertes szerez jogosultságot.

 

Ebben az esetben az adott nyereményre az adott nyereményhez kisorsolt, soron következő pótnyertes jogosult, amennyiben a játékos és pályázata megfelel jelen játékszabályzat feltételeinek. A pótnyertest Szervező a fenti módon értesíti.

 

Abban az esetben, ha egyik nyertes, illetve pótnyertes sem szerez jogosultságot a nyereményre, a Szervező dönthet a Játék megismétléséről vagy pótsorsolás elrendeléséről.

 

A nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható. A nyeremény utáni esetleges személyi jövedelemadó fizetési kötelezettséget, a nyeremény kiértesítésének költségét a Szervező viseli.

 

A Szervező a játékból érvénytelenség okán kizárhatja azt a játékost, amely a játékszabályzatban leírt feltételeknek nem felel meg.

 

A játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

 

A Nyereményjátékból kizárásra kerülnek azok a játékosok, akik a Nyereményjáték szellemével ellentétesen a Nyereményjátékban olyan módon vesznek részt, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnövelik.

 

6.3. A nyereményekkel kapcsolatos további információk

 

A Szervezőt a nyereményt képező szolgáltatás hibájával kapcsolatosan felelősség, szavatosság nem terheli. A szavatosság a Szervező által értékesített szolárium bérlet vonatkozásában kizárólag a FOX CONSULTING Kft.-t, mint a szolgáltatás nyújtóját terheli.

 

A fenti tájékoztatást a játékosok a játékban való részvétellel kifejezetten tudomásul veszik.

 

A nyereménye után a hatályos jogszabályok szerinti fizetendő esetleges adó-, illetve járulékfizetési kötelezettség a Szervezőt terheli, mely teljesítéséről szóló igazolást a Nyertesek részére a nyereménnyel együtt átadja.

 

  1. Adatkezelés, adatvédelem

 

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bek. alapján a résztvevő játékos önkéntes hozzájárulása, mely a játékban való részvétellel adnak meg.

 

A résztevők a játékban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy a nyertes a nyeremény átvétele során átadott adatait a Szervező és a Nyereményjátékot támogató FOX CONSULTING Kft. (székhely: 1139 Budapest, Rozsnyai utca 11., cégjegyzékszám: 01-09-869033, adószám: 13706555-2-41, a továbbiakban: FOX CONSULTING Kft.)a 2011. évi CXII. törvény rendelkezései betartásával a játékszabályzatban foglaltak teljesítése érdekében kezelje.

 

A Nyertes a nyeremény átvételével hozzájárul ahhoz, hogy a nyeremény átadásához, illetve az adófizetési kötelezettség teljesítéséhez átadott adatait a Szervező a 2011. évi CXII. törvény rendelkezései betartásával a játékszabályzatban foglaltak teljesítése érdekében kezelje, illetve a nyeremény átvétele érdekében a FOX CONSULTING Kft. részére, illetve a Nyeremény kisorsolása végett Molnárová Fruzsina e.v. (székhely: 1045 Budapest, Chinoin u. 9. fszt. 10., adószám: 68549835-1-42) részére továbbítsa.

 

A Szervező, a FOX CONSULTING Kft. a résztevők és Nyertes adatait más célra nem használhatják fel.

 

A Nyertes bármikor kérheti adatai módosítását vagy törlését, kivéve melynek megőrzésére a Szervezőt jogszabály vagy végleges hatósági határozat kötelezi.

 

A Személyes adatok kezelője:

  1. BLACK CARE Szolárium Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság

Adatkezelés helye: 1139 Budapest, Rozsnyai utca 11.

  1. FOX CONSULTING Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Adatkezelés helye: 1139 Budapest, Rozsnyai utca 11.

 

 

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik, és bármikor lehetőséget biztosít a résztvevőnek és a Nyertesnek arra, hogy tájékoztatást kérjenek személyes adataik kezeléséről, kérjék azok törlését, helyesbítését vagy zárolását az alábbi e-mail címen: info@blackcare.hu vagy a Szervező, 1139 Budapest, Rozsnyai utca 11. szám alatti címére küldött levélben.

 

Érintetti jogok:

 

A Szervező a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül közérthető formában, a résztvevő erre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást a részére beérkezett kérelemre. E tájékoztatás, intézkedés ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet a Szervezőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Szervező költségtérítést állapít meg. A résztvevő a Szervező ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint a Szervező, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

 

A Nyertesek tudomásul veszik, hogy a játékból való kizáráshoz vezet, ha a megadott adatai törlését a nyeremények átadása előtt kérelmezik.

 

A Szervező a Nyertesek adatait jogszabályban meghatározott idő elteltével törli a nyilvántartásából.

 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06.1.391.1400

Fax: 06.1.391.1410

Honlap: http://www.naih.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

A személyes adatok kezeléséről szóló részletes tájékoztatás a https://www.kiwisun.hu/adatvedelmi-tajekoztato.html weboldalon található.

 

Azok, akik a játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy (a) nyertesség esetén az önként megadott valamennyi személyes adatukat a Szervező és FOX CONSULTING Kft., minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza (különösen, de nem kizárólagosan a Szervező és a FOX CONSULTING Kft. honlapján és Instagram oldalán; (c) részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják és tudomásul veszik a jelen játékszabályzat minden rendelkezését.

 

Egyéb

 

A Szervező fenntartja magának a jogot arra is, hogy a játék tisztességtelen befolyásolása gyanúja esetén a Nyereményjátékot azonnali hatállyal beszüntesse. Ebben az esetben a Szervező választása alapján vagy a játék addigi állása szerint hirdeti ki a Nyerteseket, vagy Nyertesek kihirdetése nélkül eredménytelennek minősíti a játékot.

 

A résztvevők a játékban való részvétellel elismerik, hogy teljeskörűen megismerték a jelen Játékszabályzatban foglalt részvételi feltételeket és azokat magukra nézve feltétel nélkül elfogadják. Amennyiben a játékos a bármely részvételi feltételt nem fogad el, azzal kizárásra kerül a Nyereményjátékból.

 

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a játékszabályzatot vagy a nyereményt egyoldalúan módosítsa vagy a nyereményjátékot megszüntesse. A módosításáról vagy a játék megszüntetéséről a Szervező a KIWISUN hivatalos Instagram oldalán (https://www.instagram.com/kiwisunbioszolarium/) és/vagy hivatalos weboldalán (https://www.kiwisun.hu) tájékoztatja a résztvevőket.

 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárjon minden jelenlegi és jövőben szervezett Nyereményjátékból azt a személyt, aki bármely, a Szervező által szervezett játékban csalást/hamisítást, vagy azok kísérletét követi el. Amenyiben a nyertes részéről a csalásra csak a nyeremény átadását követően derül fény, abban az esetben a Szervező jogosult a már átadott nyereményt visszakövetelni.

 

A Szervező kizárja felelősségét a résztvevők téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a résztvevő vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. Szervező továbbá nem felelős a játékos telekommunikációs és informatikai eszközeinek rendelkezésre állásáért és működéséért, illetve harmadik személyek tevékenységéért.

A Szervező jelen Játékszabályzatot a KIWISUN hivatalos weboldalán (https://www.kiwisun.hu/) teljes terjedelmében közzéteszi.

 

A jelen nyereményjátékot és promóciót nem az Instagram támogatja, az nem kapcsolódik az Instagramhoz, azzal összefüggésbe nem hozható. A résztvevők a játék során a Szervező, illetve a FOX CONSULTING Kft. számára adják meg az adatokat, nem közvetlenül az Instagramnak.

 

 

     Budapest, 2021. november 27.

     

- KEZDŐLAP - BUDAPESTI SZALONOK - VIDÉKI SZALONOK - SZALONOK KÜLFÖLDÖN - KOZMETIKUMAINK - ÜZLETI AJÁNLAT - MARKETING AJÁNLAT - KARRIER - BLOG - BÉRLETELLENŐRZŐ - ENGLISH VERSION