Nyitóoldal
 
Miért a KiwiSun?
 
Kiwisun szalonok
 
Gépeink
 
Áraink
 
Franchise csatlakozás

Adatvédelem

1. Hírlevél feliratkozás

A hírlevélre való feliratkozás az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20.§ (1) bek. alapján önkéntes. A feliratkozás esetén a megjelölt adatok valódiságát nem ellenőrizzünk, a feliratkozó személyes okmányainak ellenőrzésére, másolására, rögzítésére nem kerül sor.
 
Amennyiben Ön feliratkozik a hírlevélre, beleegyezik, hogy adatait a FOX CONSULTING Kft. (székhely: 1139 Budapest, Rozsnyai utca 11.; Cg.: 01-09-869033.) kezelje, és a kiwisun szoláriumokkal kapcsolatos szolgáltatásokra vonatkozó marketing aktivitásokra használja, feldolgozza az Európai Parlament és Tanács 95/46/EK irányelve alapján. Az irányelv és az azt átültető, az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezései garantálják a jogokat, hogy a résztvevő az adataihoz hozzáférjen, bármikor adatai törlését kérhesse a feliratkozó személyes kérése alapján.

A feliratkozó az adattörlést kérheti írásban (dátumozott, aláírt levélben a Fox Consulting Kft-nek címezve (cím: 1139 Budapest, Rozsnyai utca 11.) vagy a info@kiwisun.hu e-mail címen.

A regisztráció során a megadott e-mail címet a Fox Consulting Kft. kizárólag marketingcélú felhasználás céljából hírlevelek, illetve reklámlevelek eljuttatása céljára használja fel, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-nak megfelelően. Az adatok feldolgozását a Fox Consulting Kft. végzi.

2. Adatvédelmi tájékoztatás - a Hírlevélre feliratkozók részére

A feliratkozással a feliratkozó automatikusan és egyidejűleg önkéntesen, félreérthetetlenül és határozottan, az adatkezelésről való megfelelő tájékoztatás birtokában egyértelműen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az esetlegesen megadott személyes adatait (ideértve különösen: név, cím, nem, internetes elérhetőség) (a továbbiakban: ”Személyes Adatok”) a Fox Consulting Kft. mint adatkezelő és a Fox Consulting Kft. mint adatfeldolgozó a mindenkor hatályos jogszabályok, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Adatvédelmi Törvény”) rendelkezései szerint kezelje.

Az adatkezelésre jogosult személy a Fox Consulting Kft. mindenkori vezető tisztségviselője.

A Személyes Adatokat a fenti feladatok megvalósításában közreműködő személyek és a vonatkozó technikai és személyzeti feladatokat végző személyek ismerhetik meg.

A Fox Consulting Kft. a Személyes Adatokat a megbízottjainak (pl. franchise partnerek), valamint az illetékes hatóságoknak kiadhatja, amennyiben jogszabály azt előírja, a jogszabályban foglaltak teljes körű betartásával.

A Személyes Adatok kezelésére kizárólag Magyarország területén kerülhet sor. A Személyes Adatokat a Fox Consulting Kft. a fenti adatkezelési céllal kapcsolatos esetleges követeléseknek a vonatkozó jogszabályokban vagy kötelezettségvállalásokban meghatározott elévülési idejéig tárolja, illetve a regisztráló törléséra vonatkozó kéréséig.

Az elektronikus formátumban rögzített Személyes Adatokról biztonsági mentési eljárás részeként másolat készülhet, és ha a másolat nem semmisíthető meg, vagy nem szolgáltatható vissza, a Fox Consulting Kft. vállalja, hogy a másolatokhoz nem fér hozzá és nem használja fel azt követően, hogy az adatkezelés megszűnik.

A Feliratkozó különös gondossággal köteles eljárni, ha a feliratkozással harmadik személyek Személyes Adatait bocsátja a Fox Consulting Kft. rendelkezésére. Az ilyen adattovábbítás jogi megfelelőségét a Fox Consulting Kft. nem ellenőrzi, így ezzel kapcsolatban a teljes felelősség a Feliratkozót terheli.

Az a Feliratkozó, aki nem kívánja, hogy Személyes Adatait a fenti célok bármelyikére felhasználják, kezeljék, illetve továbbítsák, az adatbázisból való törlését írásban a Fox Consulting Kft. 1139 Budapest, Rozsnyai utca 11. szám alatti címre küldött levélben, a borítékon a „hírlevél leiratkozás” címszó feltüntetésével, vagy a info@kiwisun.hu email címen kérheti.

A Feliratkozó kérheti a Személyes Adatok helyesbítését is.

A Fox Consulting Kft. továbbá bármikor lehetőséget biztosít a Feliratkozónak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, és kérheti azok helyesbítését írásban a Fox Consulting Kft. 1139 Budapest, Rozsnyai utca 11. szám alatti küldött levélben, a borítékon a „hírlevél adatok helyesbítése” címszó feltüntetésével vagy a info@kiwisun.hu e-mail címen teheti meg.

Az Adatvédelmi Törvény 21. §- ban meghatározott esetekben továbbá a Feliratkozó tiltakozhat Személyes Adatának kezelése ellen.

Abban a nem várt esetben, ha a Személyes Adatokkal kapcsolatos jogokat megsértik, a Feliratkozó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36-1+391-1400; telefax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat.

Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket az Adatvédelmi Törvény 13-17. és 30. alfejezetei tartalmazzák.

Az Adatvédelmi Törvény értelmében azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, a Fox Consulting Kft. köteles bizonyítani.

Amennyiben a Feliratkozó az Adatvédelmi Törvény szerint kéri személyes adatainak törlését, a Fox Consulting Kft. számára a személyes adatok a továbbiakban nem állnak rendelkezésre, így nem lesz módja a továbbiakban bizonyítani az adatkezelés jogszerűségét. Erre tekintettel a személyes adatok törlésére vonatkozó kéréssel a Feliratkozó visszavonhatatlanul és feltétel nélkül azt is kijelenti, hogy a személyes adataival összefüggő adatkezeléssel és adatfeldolgozással kapcsolatosan nincsenek követelései.

3. Adatbiztonság

Az adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy az az Info tv. és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó megfelelő informatikai háttérrel gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosíja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok - kivéve ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja
a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
b) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
c) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
d) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
e) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
f) azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére.

4. Összegzés

a) az adatkezelés célja: hírlevél küldése a kiwisun szolárium szolgáltatásokról
b) az adatkezelés jogalapja: a feliratkozó önkéntes hozzájárulása
c) az érintettek köre: a szolárium szalonban önkéntesen feliratkozó fogyasztók,
d) az érintettekre vonatkozó adatok leírás: név, nem, életkor, látogatott szalon, e-mailcím
e) az adatok forrása: a feliratkozó önkéntes adatszolgáltatása
f) az adatok kezelésének időtartama: a leiratkozásig, illetve jogszabályban meghatározott ideig
g) a továbbított adatok fajtáját, címzettjét és a továbbítás jogalapját, ideértve a harmadik országokba irányuló adattovábbításokat: nem történik adattovábbítása
h) az adatkezelő, valamint az adatfeldolgozó nevét és címét, a tényleges adatkezelés, illetve az adatfeldolgozás helyét és az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységét: Fox Consulting Kft. 1139 Budapest, Rozsnyai utca 11., a regisztrált adatok szalononkénti rendszerezése, hírlevelek küldése megjelölt szalonok szerint
i) az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellege: számítógépes informatikai eszköz,
j) a belső adatvédelmi felelős alkalmazása esetén annak nevét és elérhetőségi adatai: nem került kijelölésre

Az adatkezelés nyilvántartási száma NAIH-101202/2016
Impresszum   ÁSZF   Adatvédelem   1139 Budapest, Rozsnyai utca 11. Telefon/Fax: (06-1) 350-9371 Mobil: (06-70) 371-3473